96.09.04 -?Khaki Cafe Bar?

?????????????????????^^